KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel veri nedir?

Kişisel veri, KVKK’de kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

2. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

Faaliyetlerimizi yerine getirebilmek, süreçleri yönetebilmek, güncel gelişme ve yeniliklerden haberdar edebilmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kişisel bilgilerinizi toplamakta ve bu kapsamda işlemekteyiz.

3. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz yurt içinde birlikte çalışmakta olduğumuz ve iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

4. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Bizimle paylaşılan kişisel verileriniz; ilgili yasal düzenlemelere, KVKK ve bağlı düzenlemeleri uyarınca belirlenmiş idari ve teknik tedbirlere uygun olarak saklanmaktadır.

5. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

Kişisel verilerinizi KVKK’ye uygun olarak saklamaktayız. KVKK Mad. 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

6. KVKK’den doğan haklarınız nelerdir?

KVKK Mad. 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili tarafımıza başvurarak aşağıda sayılmış olan konular ile ilgili taleplerde bulunabilirsiniz:

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktayız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, kurulca belirlenen tarifedeki kadar ücret alınabileceğini belirtmek isteriz.